Aimagin Analytics Wiki

การใช้งาน Python scheduler

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจรด้วย Aimagin Analytics ใน 10 นาที

การเชื่อมโยงฐานข้อมูล